Rapporten 2003

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2003/495

30-12-2003

Instantie: Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Klacht: Rooien van bomen in tuin van hoekpand niet stilgelegd.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Door verzoeker per brief gestelde vragen niet beantwoord.
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet snel genoeg ter plaatste gekomen n.a.v. melding.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2003/496

30-12-2003

Instantie: Beheerder regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Klacht: Bij brief ingediende klachten niet in behandeling genomen.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Klacht: Tegenover aangevers en leiding van universiteit herhaaldelijk verklaard dat verzoeker schuldig was aan misdrijven waarvan hij werd verdacht.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Op vraag van werkgever geantwoord dat met sepot niet was komen vast te staan dat verzoeker onschuldig was.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/497

30-12-2003

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Nagelaten een surveillanceteam naar woning van verzoeker te sturen ondanks mededeling dat mogelijk sprake was van inbraak; procedure voor verwerking van alarmmeldingen door particuliere alarmcentrales onvoldoende uitgewerkt.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/498

30-12-2003

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: Bij herhaling schuldig aan onjuist parkeergedrag: parkeren voor inrit van binnenplaats politiebureau waardoor andere politievoertuigen parkeerplaatsen voor burgers moeten innemen; parkeren op parkeerplaatsen voor burgers terwijl plaatsen voor politievoertuigen nog vrij zijn; .
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Parkeren met twee wielen op de stoep.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/501

30-12-2003

Instantie: Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland

Klacht: Nagelaten plaatsing van kleindochter van verzoeker in diens gezin aan te melden bij Voorziening voor Pleegzorg waardoor aan hem geen vergoeding is verstrekt.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2003/503

30-12-2003

Instantie: Vreemdelingendienst van regiopolitie Drenthe

Klacht: Verzoekers om 4.00 uur in de ochtend opgepakt en uitgezet naar Albanië; hen niet toegestaan documenten betreffende asielprocedure en medische verklaringen mee te nemen.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Geweigerd telefonisch contact op te nemen met hun advocaat.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Verzoekers asielverzoeken afgewezen en hen uit Nederland doen uitzetten zonder dat de vreemdelingenrechter hun asielzaken had beoordeeld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/504

30-12-2003

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: Verzoekster op 24 januari 1999 onheus bejegend nadat zij politie had gebeld vanwege hartritmestoornissen, haar op 22 februari 1999 telefonisch te woord gestaan maar er niet voor gezorgd dat politie bij haar langsging.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Geweigerd stukken uit dossier te verwijderen die wel reeds uit het bedrijfsprocessensysteem verwijderd waren.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/499

30-12-2003

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht: Wijze van handelen n.a.v. verzoek van verzoekers ex-partner om invordering van kinderalimentatie ter hand te nemen: verzoeker niet in gelegenheid gesteld het door hem verschuldigde bedrag van € 200 alsnog te voldoen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2003/500

30-12-2003

Instantie: Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie

Klacht: Geen reactie gegeven op brief met klacht over sinds november 2001 uitblijven van personele informatie zoals salarisspecificaties, personeelsmutaties, interne vacatures en weigering om verzoeker boeken uit te lenen; geen antwoord gegeven op vraag waar verzoeker met zijn klachten terecht kon.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2003/502

30-12-2003

Instantie: Regiopolitie Gooi en Vechtstreek

Klacht: Wijze van optreden tegen verzoeker: nagelaten verzoeker een afschrift te verstrekken van oorspronkelijk opgemaakte beschikking rijverbod met als tijdstip van overtreding 21:59; nagelaten verzoeker vervoer terug naar zijn auto aan te bieden.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Gedurende lange tijd de ter plaatse geldende maximumsnelheid overschreden.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor