Rapporten 2002

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2002/392

31-12-2002

Instantie: Beheerder regiopolitie Brabant-Noord

Klacht: Bejegening door politieambtenaren na verkeersovertreding.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2002/394

31-12-2002

Instantie: Klachtencommissie regiopolitie Midden- en West-Brabant

Klacht: Onvoldoende onderzoek ingesteld naar klachten over bejegening: verzoeker niet gehoord en in advies aan korpsbeheerder er ten onrechte vanuit gegaan dat verzoeker in strijd met door rechter vastgestelde omgangsregeling had gehandeld .
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/395

31-12-2002

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Lange behandelingsduur van asielaanvraag.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Tijd die is gemoeid met het verkrijgen van benodigde informatie voor de behandeling van asielaanvraag.
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/396

31-12-2002

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Wijze van klachtbehandeling: lange behandelingsduur van ingediend bezwaarschrift en geen passende maatregel in vooruitzicht gesteld terwijl klacht gegrond is verklaard.
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/397

31-12-2002

Instantie: Gemeente Tiel

Klacht: Geen formeel verkeersbesluit genomen voor het fiets-/bromfietspad te Tiel, terwijl bijbehorend verkeersbord is geplaatst en sindsdien het pad als zodanig wordt gebruikt en verzoeker kan geen bezwaarschrift indienen omdat verkeersbesluit formeel nog niet is genomen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/398

31-12-2002

Instantie: Belastingdienst/Directie Particulieren Utrecht

Klacht: Beroep afgewezen tegen afwijzende beslissing op verzoek om een betalingsregeling inzake de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering 2001.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2002/400

31-12-2002

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: Bejegening door ambtenaar van politie; een met naam genoemde getuige niet gehoord.
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/401

31-12-2002

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Lange behandelingsduur van ingediende aanvraag om verlening van verblijfsvergunning en alhoewel klacht hierover gegrond is verklaard, er is nog geen passende maatregel in het vooruitzicht gesteld .
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/402

31-12-2002

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Lange behandelingsduur van aanvraag tot naturalisatie.
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/403

31-12-2002

Instantie: Vreemdelingendienst van regiopolitie Haaglanden

Klacht: Wijze van klachtafhandeling over lange behandelingsduur van verzoek om ambtshalve advies inzake aanvraag tot verlening van mvv.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor